Regulamin

(wersja z dnia 12.01.2022 r.)

 • Wstęp
 • Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu dostępnego przez stronę https://fastcv.pl i jej poddomenach na rzecz klientów zgodnie z ustawą zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Definicje
 • W ramach niniejszej Regulaminu wykorzystano następujące definicje:

  • Administrator / Kreator FastCV / Sprzedawca - oznacza Kreator FastCV, prowadzony przez Marcin Niedzielski IT Services z siedzibą w Bartodzieje 1, 26-631 Jastrzębia, posługujący się numerem NIP 7963008714 oraz REGON 520987720.
  • Regulamin - oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu prowadzonego pod adresem: https://fastcv.pl i w poddomenach.
  • Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Kreator FastCV pod adresem: https://fastcv.pl i w poddomenach.
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://app.fastcv.pl.
  • Użytkownik, Użytkownicy - oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
  • Klient - oznacza Użytkownika, który dokonał zakupu u Sprzedawcy.
  • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Produkt - oznacza dostępną u Sprzedawcy usługę, będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  • Formularz zamówienia - formularz umożliwiający wprowadzenie zamawianego produktu oraz formy płatności.
  • Zamówienie - oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • Informacje ogólne
  • Przedmiotem usług świadczonych przez Kreator FastCV jest sprzedaż planów, umożliwiających pobieranie dokumentów CV i listów motywacyjnych. Zakres funkcjonalności i okresu ważności planu znajduje się w opisie Produktu.
  • Kreator FastCV działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania i poszanowania niniejszego Regulaminu.
  • Serwis szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Zasady te zostały spisane w osobnym dokumencie zwanym Polityką prywatności.
  • Jeżeli Regulamin nie mówi inaczej, zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w Serwisie w szczególności danych wpisanych do CV innych Użytkowników niż obecny.
  • Niedozwolone jest udostępnianie konta Użytkownika osobom trzecim.
  • W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistością.
 • Założenie konta użytkownika
  • W celu założenia konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta. Niezbędne jest podanie adresu e-mail, hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu.
  • Założenie konta jest darmowe.
  • Logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
  • Aby usunąć konto użytkownik zobowiązany jest wysłać takie żądanie do Administratora.
 • Zakup usługi
  • Zakup usługi odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia Produktu przez Klienta.
  • Po złożeniu Zamówienia na Produkt Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji.
  • Produkt jest dostarczany natychmiast po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu o 24h. Dostawa produktu jest bezpłatna.
  • Dostawa odbywa się wyłącznie za pomocą informacji o ważności i szczegółach zakupionego planu dostępna dla zalogowanego użytkownika w zakładce Moje Plany.
 • Reklamacja
  • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w Regulaminie adres Administratora.
  • Od wysłania reklamacji Administrator ma 14 dni na ustosunkowanie się , jeśli nie udzielił odpowiedzi uznaje się, że żądanie za zasadne.
  • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  • Jako wadę fizyczną rozumie się niezgodność właściwości Produktu z umową.
  • W sytuacji wystąpienia wady Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
   • ponownego, nieodpłatnego udostępnienia Produktu,
   • usunięcia wad,
   • obniżenia ceny,
   • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
   Wybór żądania należy do Klienta.
  • W przypadku, kiedy Klient żąda ponownego nieodpłatnego udostępnienia Produktu, Sklep może odmówić spełnienia tego żądania w przypadku, kiedy opcja wybrana przez Klienta:
   • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sklepu,
   • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
  • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep, w zależności od przedstawionego żądania, umożliwi ponowne nieodpłatne udostępnienie Produktu, usunie wady lub zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu siedmiu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  • Reklamacji nie podlega styl graficzny, jak również forma wykonania Produktów, które są wynikiem autorskiego projektu Sprzedawcy.
 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
  • Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkownika Serwis zaleca korzystanie z aktualnego oprogramowania, w tym oprogramowania antywirusowego.
  • Zakazane jest tworzenie plików CV zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, a także zawierające treści o charakterze pornograficznym. A także przesyłanie treści mogące wpłynąć na bezpieczeństwo systemu takie jak wirusy.
 • Wymagania techniczne
  • Użytkownik zobowiązany jest do posiadania:
   • dostępu do internetu,
   • przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Opera, Edge lub inną przeglądarkę obsługującą standard HTML5,
   • zezwalać aplikacji na korzystanie z obsługi technologii Javascript,
   • posiadać konto poczty elektronicznej.
  • Kreator FastCV zastrzega, że korzystanie z Serwisu może być obarczone konsekwencjami w standardowym wymiarze i zaleca Użytkownikom prowadzenie działań ograniczających ryzyko.
 • Postanowienia końcowe
  • Kreator FastCV zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku wystąpienia sytuacji tego wymagających (wpływających na działanie użytkowników) takich jak zmiany obowiązującego prawa, aktualizacja działania serwisu. W przypadku zmian wprowadzonych do regulaminu zaczynają one natychmiast obowiązywać w stosunku do nowych Użytkowników i z opóźnieniem 2 tygodni dla już istniejących Użytkowników po opublikowaniu tych informacji na stronie.
  • Regulamin jest dostępny na stronie https://fastcv.pl i użytkownicy mogą go nieodpłatnie pobrać, otworzyć na swoich urządzeniach i zapisać.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie treści reklamowych.
  • Wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  • Jeżeli orzeczenie sądowe określi wybrane postanowienie obecne w niniejszym Regulaminie za nieważne, to pozostałe wciąż są obowiązujące.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Pytania i uwagi można kierować na adres kontakt@fastcv.pl.