Polityka Prywatności

(wersja z dnia 12.01.2022 r.)

 • Wstęp
 • Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką (przez stronę https://fastcv.pl i jej poddomenach) jest Marcin Niedzielski IT Services. Dane kontaktowe: email: kontakt@fastcv.pl
 • Definicje
 • W ramach niniejszej Polityki wykorzystano następujące definicje:

  • Administrator / Kreator FastCV - oznacza Kreator FastCV, prowadzony przez Marcin Niedzielski IT Services z siedzibą w Bartodzieje 1, 26-631 Jastrzębia, posługujący się numerem NIP 7963008714 oraz REGON 520987720.
  • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • Przetwarzanie Danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  • Polityka prywatności - oznacza politykę prywatności świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu prowadzonego pod adresem: https://fastcv.pl i jego poddomenach.
  • Pliki Cookies - oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
  • Rozporządzenie lub RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Kreator FastCV pod adresem https://fastcv.pl i w poddomenach.
  • Użytkownik, Użytkownicy - oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
 • Informacje ogólne
  • Kreator FastCV szanuje prawo do prywatności i ochrony Danych osobowych Użytkowników, które są przetwarzane z zachowanie przepisów określonych w RODO i zgodnie z niniejszą Polityką.
  • Serwis wykorzystuje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Dane osobowe w następujących celach:
   • wyświetlanie użytkownikowi wprowadzonych przez niego danych,
   • generowanie w postaci plików wprowadzonych przez niego danych w formie plików PDF.
  • W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   • zmiany swoich Danych osobowych, dostępu do nich,
   • żądania usunięcia i ograniczenia (zaprzestania) wykorzystywania Danych osobowych,
   • cofnięcia wydanych wcześniej zgód,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.
 • Zakres zbierania Danych osobowych
  • Kreator FastCV dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Kreator FastCV gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych. W przypadku podejrzenia, że Dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@fastcv.pl.
  • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez Kreator FastCV wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
  • Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników wskazane w niniejszej Polityce. Wynikają one z świadczonej przez Kreator FastCV usługi. W każdym przypadku mogą to być następujące Dane osobowe:
   • imię i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu,
   • informacje o stanowiskach,
   • informacje o wykształceniu,
   • zdjęcia przesyłane przez użytkownika,
   • pozostałe dane osobowe uzupełnione przez użytkownika.
 • Przekazywanie Danych osobowych
  • Serwis nie sprzedaje Danych osobowych Użytkowników i osobom trzecim.
  • Serwis może przekazać część Danych osobowych osobom trzecim jeżeli użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Wówczas na przykład w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie CV może zostać ono przekazane podmiotom współpracującym.
 • Informacja o plikach cookies
  • Serwis korzysta z plików cookies.
  • Pliki cookies stanowią dane tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane są w ramach korzystania z Serwisu.
  • Kreator FastCV wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
   • identyfikacja oraz utrzymanie sesji Użytkownika,
   • dostosowywanie Serwisu do preferencji Użytkowników (np. zapamiętanie wyrażenia zgody),
   • przeprowadzanie procesów analizy ruchu.
  • Kreator FastCV wymaga uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystywanie plików cookies w zakresie jakim pozwalają na to ustawienia urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownik w każdym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies.
  • Serwis może posiadać ograniczoną funkcjonalność w przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownika na korzystanie z plików cookies.
  • W ramach prowadzonej działalności pliki cookies mogą być wykorzystywane przez współpracujące podmioty. Dotyczyć może to firm jak Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 • Okres przechowywania Danych osobowych
  • Administrator informuje, że Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą jedynie przez niezbędny czas dla celów w jakim zostały zebrane.
  • Dane przechowywane będą dopóki będą potrzebne Administratorowi do świadczenia usług i dostarczania usług Użytkownikom, albo do usunięcia przez Użytkownika konta- w zależności od tego, co wystąpiło wcześniej.
  • Okres przechowywania Danych osobowych ustalany jest indywidualnie i zależy od celu przechowywania danych. Po tym czasie dane są usuwane.
  • Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w stosunku do Użytkownika.
 • Bezpieczeństwo
  • Administrator oświadcza, że stosuje środku niezbędne do ochrony przetwarzanych Danych osobowych, w szczególności przed udostępnieniem ich podmiotom do tego nieuprawnionym i przetwarzaniem ich niezgodnie z obowiązującym prawem.
  • Wśród stosowanych zabezpieczeń można wymienić:
   • certyfikat SSL na stronach Serwisu, na którym podawane są dane Użytkowników,
   • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego i prawidłowego loginu i hasła,
   • przechowywanie haseł użytkowników w formie haszowanej,
   • okresowej zmiany haseł administracyjnych.
 • Postanowienia końcowe
  • W ramach niniejszej Polityki można korzystać się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontakt@fastcv.pl.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki. Nowa wersja wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia.
  • W zakresie nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie znajdą przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania niniejszej Polityki jest Sąd właściwy dla operatora Serwisu, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.